Toodete tootmise äriplaan (kinnise aktsiaseltsi Ecostroy näitel)

Esitage oma hea töö teadmistebaasi. Kasutage lihtsalt allolevat vormi

Üliõpilased, kraadiõppurid, noored teadlased, kes kasutavad teadmistebaasi õppetöös ja töös, on teile väga tänulikud.

VALGEVENE VABARIIGI HARIDUSMINISTEERIUM

"Gomeli Riiklik Ülikool

Personali täiendõppe ja ümberõppe instituut

personali ümberõppe teaduskond

Toodete tootmise äriplaan (kinnise aktsiaseltsi "Ecostroy" näitel)

EU13c rühma kuulaja ______________ Klinduhhov D..

k. ..., dotsent ______________ Bondareva A. M.

1. Organisatsiooni tegevuse äriplaneerimise olemus, eesmärgid ja eesmärgid

INVESTEERIJATE, PANKADE, FONDIDE, RIIGI STRUKTUURIDE, ETTEVÕTETE JA ALUSTUSTE PROFESSIONAALSED Äriplaanid

VASTU OMA ALGUSEGA

Investorite äriplaan

Sisepidamise äriplaan

Erimajandustsoonide (SEZ) äriplaan

USA viisa äriplaan (E-2)

järgime Venemaa ja rahvusvaheliste struktuuride ning finantsinstitutsioonide nõudeid ja standardeid

laenude, toetuste, toetuste ja muude toetuste vormide äriplaanide jaoks

Teie ainulaadne kohandatud äriplaan on:

PROFESSIONAALIDE TÖÖ

majandusteadlased, finantseerijad, turundajad ja kitsa profiiliga spetsialistid - ühesõnaga meie agentuuri ekspertide ja partnerite ning kliendi töötajate hästi koordineeritud koostöö

TULEMUS PÕHineb tegelikel arvandmetel ja faktidel

Optimaalse strateegia valimiseks ainult asjakohased ja asjakohased arvutused, mis on tehtud mitmes variatsioonis

Saidimaterjalide kasutamise leping

Kasutage saidil avaldatud teoseid ainult isiklikel eesmärkidel. Materjalide avaldamine muudel saitidel on keelatud. See teos (ja kõik teised) on tasuta allalaadimiseks saadaval. Võite vaimselt tänada tema autorit ja saidi meeskonda.

Esitage oma hea töö teadmusbaasi. Kasutage lihtsalt allolevat vormi

Üliõpilased, kraadiõppurid, noored teadlased, kes kasutavad teadmistebaasi õppetöös ja töös, on teile väga tänulikud.

Sarnased dokumendid

Äriplaani koostamine. Äriplaani elemendid. Kokkuvõte. Eesmärgid. Toode (teenus). Turuanalüüs. Turundusplaan. Tootmisplaan. Juhtivtöötajad. Vajalike vahendite allikad ja summa. Õiguslik plaan. Riskianalüüs. Finantsplaan.

kursusetöö [39. K], lisatud 13.. 03

Äriplaani struktuur, arvestades selle väljatöötamise kulusid. Restorani "Minu pere" äriplaan. Restorani omadused, tulemusnäitajad. Äri arengukava. Projekti asjakohasus, konkurentsieeliste analüüs. Projekti turunduskontseptsioon.

kursusetöö [105. K], lisatud 27.. 11

Äriplaani mõiste. Äriplaneerimise eesmärgid ja funktsioonid. Oma ettevõtte äriplaani koostamine. Äriplaani väljatöötamise tehnikad. Äriplaani struktuur. Äriplaan erinevatele tegevussuundadele.

Ettevõtte edukus sõltub ettevõtte äriplaani läbimõeldusest - põhidokumendist, mis määrab ettevõtte arengu vektori.

See on strateegilise planeerimise element, kuna plaan kirjeldab suhteliselt pikka ajavahemikku - 3–5 aastat.

Samal ajal peaks dokument olema selge, kokkuvõtlik ja täpne. Äriplaan ei ole lihtsalt ettevõtte kirjeldus või äritegevuse spetsiifika kirjeldus, vaid täitmise juhend.

Selle artikli sisu:

Äriplaani funktsioonid

Äriplaan on tegevuste programm, mis moodustab ettevõtte käigu teatud ajaperioodiks. Dokumendis täpsustatakse ettevõtte prioriteedid, oodatav kasumi ja kahjumi suurus, kirjeldatakse lühidalt valitud turusegmendi arengu väljavaateid.

Mainitakse ettevõtte potentsiaali, märgitakse riskide võimalusi (sh potentsiaalsete investorite investeerimisriskid), antakse konkreetseid andmeid turundusstrateegia kohta.

Äriplaani saab kasutada ettevõtte rahalise taastumise jaoks, kuna see käsitleb rahaliste vahendite saamise ja jaotamise küsimusi.

Äriplaan on vajalik ka siis, kui plaanite investeerimisprojekti ellu viia: siis pannakse dokumendis kavandamishorisont kuni projekti lõpuni. Äriplaani peamised eesmärgid:

 • teha turuanalüüs, leida tulevikus nõudluse suurus ja näidata, et toode või teenus on mõne aasta pärast nõudlik;
 • hinnata ettevõtte asutamise maksumust, määrata kaupade või teenuste tootmiskulud;
 • uurige, kui kasumlik on uus ettevõte, hinnake selle efektiivsust, arvutage investorite sissetulekute suurus ning kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandi eelarved.

Seega pole ettevõtte arendamise äriplaan lihtsalt sisemine planeerimisdokument.

Esitage oma hea töö teadmistebaasi, kasutage lihtsalt vormi, mis on saadaval

Õpilased, assistendid, noored õppijad, kasutades teadmistebaasi oma õppimisel ja tööl.

Sisu

TOOTED KOKKU

EAE âèäíî EÜ ïðåäñòàâëåííîé òàáëèöû, II ide ÷ EIA ïëîòíîé êîíêóðåíöèè la ðûíêå ïèâíîé ïðîäóêöèè, ìåíåäæìåíò êîìïàíèè ðåçêî èçìåíèë ïðèîðèòåòû òîâàðíîãî ïîçèöèîíèðîâàíèÿ, ïåðåñòðîèâ ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó ñ ïðåîáëàäàíèåì áåçàëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè. See on ka positiivne tulemus seadme massi kujul 13%. Îäíàêî èäåÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïîçèöèé la ïèâíîì ðûíêå áûëà ðåàíèìèðîâàíà Oii-ìåíåäæìåíòîì êîìïàíèè ā âèäå íàñòîÿùåãî áèçíåñ-ïëàíà, êîòîðûé, ìåòîäîì ýëåìåíòàðíîãî ýêîíîìè ÷ åñêîãî ñðàâíåíèÿ, ïðèçâàí ïîêàçàòü è äîêàçàòü ðåàëüíîñòü ýòîãî íàìåðåíèÿ - ïðîèçâîäñòâî êàêîãî âèäà ïðîäóêöèè âûãîäíî AEY êîìïàíèè.

Põhiline turundusstrateegia kava

1. Mitterahuldav kättetoimetamine

3. Uus saabumine. võtab

3. Kaotatud side tarbijaga

Uus.
Kosmetoloogia äriplaan
Kosmetoloogia äriplaan
 • LugeSise AEG 16 protokoll
Oma äri: kuidas avada kosmeetikakauplus
Näide kosmeetikakaupluse äriplaanist
 • LugeSise AEG 11 protokoll
Kuidas kirjutada õige äriplaan
Äri planeerimine: loengukonspekt
 • LugeSise AEG 23 protokoll
Reeglid laenu äriplaani koostamiseks
Reeglid laenu äriplaani koostamiseks
 • LugeSise AEG 14 protokoll
Küüliku äriplaan
Küülikukasvatuse äriplaan
 • LugeSise AEG 18 protokoll
Piimakarja äriplaan
Veisekasvatuse üksikasjalik äriplaan
 • LugeSise AEG 13 protokoll
Kõige asjakohasemad ja populaarseimad ideed väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele aastal 2019. Mida on kõige parem teha, et mitte läbi põleda? Teie ettevõtte variandid väikeses linnas.
Kohviku äriplaan - kursuste töö
 • LugeSise AEG 9 protokoll
Grillitud kana äriplaan: praetud kana pealt raha teenimine
Äriplaani näited kanadest
 • LugeSise AEG 10 protokoll
Kuidas köögiviljalauda nullist avada ja kasumlikuks muuta
Kuidas kioski avada
 • LugeSise AEG 22 protokoll
Me kasutame küpsiseid
Me kasutame küpsiseid, et tagada, et anname teile parima kogemuse meie veebisaidil. Kasutades veebisaiti, millega nõustute meie küpsiste kasutamisega.
Laske küpsistel.